Trygg & säker
Hyresgäst

Nedan följer de användarvillkor som gäller för dig som är hyresgäst och använder vår tjänst.

Allmänna villkor

1.1 Be Resident AB (Be Resident) möjliggör genom sin annonsportal annonsering av hyresobjekt för boende i andrahand och kontakt mellan presumtiva hyresgäster och hyresvärdar. Hyresvärden och hyresgästen agerar självständigt i valet av varandra och ingår hyresavtal av egen vilja och på egen risk. Som användare är man fri att använda sig av annonsering genom Be Resident eller på annan annonsplats.

1.2 Be Resident är inte part i något hyresavtal, det upprättas utifrån uppgifter mellan hyresvärd och hyresgäst. Be Resident kan tillhandahålla en mall för hyresavtalet, i vilken hyresvärd och hyresgäst kan ändra efter önskemål. Be Resident ansvarar inte för innehållet i hyresavtalet som upprättats mellan hyresvärd och hyresgäst.

1.3 Be Resident åtar sig inte något förmedlingsuppdrag samt agerar inte en som mäklare, hyresförmedlare, agent, försäkringsförmedlare eller liknande.

1.4 Be Resident har inte inflytande över hyresvärdarnas eller hyresgästernas agerande och friskriver sig därmed från ansvar kopplat till dem och deras agerande.

2 Användande av tjänsten

2.1 Då användaren registrerar sig accepterar användaren Be Residents användarvillkor.

2.2 Användarvillkoren gäller vid användande av Be Residents tjänster och under hyresförhållandet.

2.3 Användarvillkoren gäller under 3 månader och förlängs därefter med samma tid som gäller för tecknat hyresavtals löptid. Användarvillkoren fortsätter även att gälla om ett nytt avtal tecknas med samma hyresvärd.

2.4 Be Resident har rätt att ändra i dessa användarvillkor. Ändringar eller tillägg meddelas användaren senast fem (5) dagar innan de träder i kraft via e-post från hyra@beresident.se. Om användaren inte godkänner en sådan ändring har användaren rätt att senast en vecka från ikraftträdande avsluta samarbetet på grund av ändringen genom att maila hyra@beresident.se.

3 Insamling av personuppgifter (PUL) och samtycke

3.1 All Behandling av användarens personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och annan vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning såsom den kommande Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018, till GDPR tillhörande nationell följdlagstiftning samt övrig tillämplig dataskyddslagstiftning (”Dataskyddslagstiftning”). Hyresvärden, genom Be Resident, kan komma att samla in uppgifter om hyresgästen. Be Resident kommer att behandla personuppgifter som är nödvändiga för att hyresvärden skall kunna göra en prövning av om hyresgästen motsvarar de krav som hyresvärden ställer på hyresgästen. De uppgifter som Be Resident avser att samla in och behandla är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, årsinkomst, eventuella skulder och betalningsanmärkningar hos kronofogden, arbetsgivar-/studieintyg samt huvudsaklig sysselsättning.

3.2 För att använda sig av Be Residents tjänster är det nödvändigt att lämna dessa uppgifter till Be Resident. Uppgifterna kommer att behandlas internt inom företaget och i vederbörlig utsträckning presenteras till hyresvärden. Informationen kan komma att överlämnas till av Be Resident anlitade underbiträden för behandling enligt de ovan angivna ändamålen. Be Resident är ansvarig för att all eventuell behandling av insamlade personuppgifter som genomförs av tredje part sker enligt Dataskyddslagstiftningen och endast för de ändamål som beskrivs i dessa villkor. Utöver ovan nämnda ändamål kan personuppgifterna, grundat på en intresseavvägning, även behandlas för statistik- och marknadsföringsändamål samt för Be Residents affärs- och produktutveckling. Be Resident kommer endast att marknadsföra tjänster som anknyter till tjänsten som Be Resident tillhandahåller och endast mot användaren så länge denne fortsätter att vara användare. Användaren har rätt att avstå marknadsföring genom att kontakta Be Resident.

3.3 Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som Be Resident behandlar och hur dessa behandlas. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som Be Resident behandlar avseende dig. Be Resident förbehåller sig rätten att använda lämplig metod för att säkerställa att användaren har rätt att göra relevant begäran, ta ut en avgift vid upprepade begäranden samt vägra att tillmötesgå en begäran som exempelvis, men inte uteslutande, sker vid upprepade tillfällen eller är orimlig eller uppenbart ogrundad. Efter det att GDPR träder i kraft kan en användare även vända sig till Datainspektionen (Integritetsskyddmyndigheten) för de fall användaren anser att användarens personuppgifter behandlas av Be Resident i strid med Dataskyddslagstiftningen eller för det fall Be Resident anser att Be Resident inte behöver tillmötesgå en användares begäran. För mer information se Datainspektionens (Integritetsskyddmyndighetens) hemsida www.datainspektionen.se.

3.4 Genom godkännande av Be Residents användarvillkor samtycker du till att Be Resident behandlar personuppgifter om dig i enlighet med det ovanstående och intygar på heder och samvete att de av dig lämnade uppgifterna är sanningsenliga.

4 Kreditprövning

4.1 För att säkerställa hyresgästens betalningsförmåga görs sedvanlig kreditprövning innan hyresavtal skickas till parterna.

5 Visning

5.1 Vid bokning av visning med en hyresvärd så förbinder man sig att närvara på utsatt tid och dag. Vid förhinder skall man som intressent avboka senast 6 timmar innan (under förutsättning att visning bokats innan dess), annars debiteras man med 250 kr för tid och administration.

6 Avgifter, deposition och betalningar

6.1 Be Resident tar ut en månatlig avgift avseende administrationskostnader (för fakturaköp, hållande av deposition, hyresavisering mm.) av den hyresgäst som det tecknas hyresavtal med och som utgör tio procent (10%) av hyresbeloppet (minst 1000 SEK) vilket ingår i den hyran som presenterats i annons och i hyresavtalet.

6.2 Hyresgästen förbinder sig att erlägga en deposition om en månadshyra senast en månad innan tillträdet till hyresobjektet. Är hyresavtalet tecknat inom en månad till tillträdesdatumet ska depositionen betalas omgående. Depositionen skall betalas till Be Resident AB enligt avisering.

Vid hyresavtalets upphörande ska Be Resident återbetala depositionen till hyresgästen inom fem (5) bankdagar efter utflytt, under förutsättning att:

  • Be Resident AB har fått betalningsinstruktioner samt ett meddelande om utbetalning från hyresgästen
  • Inte hyresvärden har skäl att ta depositionen i anspråk för att reglera utestående hyresbelopp eller andra fordringar i förhållande till hyresgästen, även som ersättning för borttappade nycklar, ej genomförd tillbörlig flyttstädning, andra skador som orsakats av hyresgästen, såsom avtalsbrott och annan oaktsamhet eller liknande. Sådana anspråk från Hyresvärden måste omgående presenteras till Be Resident AB.

Är hyresgästerna fler än en så skall depositionen anses vara återbetald även om den i sin helhet betalats till en av parterna

7 Hyresgästens ansvar

7.1 Hyresgästen skall vid tecknade av hyresavtal med någon av de presumtiva hyresvärdarna som sammanställts genom Be Residents annonseringstjänst iakttaga bestämmelserna i dessa användarvillkor. Hyresgästen får ej teckna avtal med någon av de presumtiva hyresvärdarna som sammanställts genom Be Residents annonseringstjänst, utan att Be Resident får ersättning avseende punkten 6.1 angiven administrationskostnad (10 %). Detta gäller även när hyresavtalet löper ut och avtalet förlängs med samma hyresvärd. Skulle detta ske har Be Resident rätten att debitera hyresgästen för motsvarande avgifter för 1 års uthyrning enligt villkor i annons.

7.2 Hyresgästen ansvarar för att, utan dröjsmål, vidarebefordra en mottagen uppsägning till Be Resident.


Relaterat

Kontakta gärna oss för att höra mer eller för att boka upp ett förutsättningslöst möte!

Be_Resident_Portra¨tt_Mattias_0009

Mattias Elséus

Vice VD & Sen Rental Manager

E-post:mattias@beresident.se

Be Resident AB

Org.nummer: 559015-9769

E-mail: hyra@beresident.se

Telefon: 08 543 538 00

Johan Skyttes Väg 200

125 34 Älvsjö


Telefontider:

Måndag - Fredag 09:00 - 17:00