Trygg & säker
Hyresvärd

Nedan följer de användarvillkor som gäller för dig som är hyresvärd och använder vår tjänst.


Allmänna villkor

1.1 Be Resident AB (Be Resident) möjliggör genom sin annonsportal annonsering av hyresobjekt för boende i andrahand och kontakt mellan presumtiva hyresgäster och hyresvärdar. Hyresvärden och hyresgästen agerar självständigt i valet av varandra och ingår hyresavtal av egen vilja och på egen risk. Som användare är man fri att använda sig av annonsering genom Be Resident eller på annan annonsplats. Används en annonsering på annan annonsplats samtidigt som annonsering sker hos Be Resident får inte villkoren avvika. Sker detta kan annonsen tas bort från Be Residents annonsplats och kostnader för annonsering debiteras användaren.

1.2 Be Resident är inte part i något hyresavtal, det upprättas utifrån uppgifter från hyresvärd och hyresgäst. Be Resident kan tillhandahålla en mall för hyresavtalet, i vilken hyresvärd och hyresgäst kan ändra efter önskemål. Be Resident ansvarar inte för innehållet i hyresavtalet som upprättats mellan hyresvärd och hyresgäst.

1.3 Be Resident åtar sig inte något förmedlingsuppdrag samt agerar inte som mäklare, hyresförmedlare, agent, försäkringsförmedlare eller liknande.

1.4 Be Resident har inte inflytande över hyresvärdarnas eller hyresgästernas agerande och friskriver sig därmed från ansvar kopplat till dem och deras agerande.

1.5 Be Resident har ej ansvar för eventuell ekonomisk skada eller förlust som har sin grund i uttalanden eller råd till hyresvärden gällande uthyrningen, utan hyresvärden har fullt ansvar för sin uthyrning.

2 Annonsering

2.1 Hyresvärden kan lägga upp annonser via Be Residents hemsida och genom Be Residents kanaler i sociala media. Hyresvärden skapar annons av hyresobjekt genom formulär på hemsidan eller genom att kontakta Be Resident och uppger de uppgifter som finns i formuläret. Hyresvärden ansvarar för annonsens utformning och att innehållet där i är sanningsenligt och korrekt. Hyresvärden är även skyldig att uppge riktiga uppgifter om sig själv.

2.2 Hyresvärden är inte förbehållen rätten att höja hyran eller ändra villkor uthyrningen då annonsen är upplagd. Om hyresvärden behöver ändra i annonsen måste Be Resident kontaktas.

2.3 Som ansvarig för annonseringen bekräftar du att uppgifterna i annonsen är förenlig med eventuella avtal, förpliktelser och rättigheter med tredje man såsom bostadsrättsföreningar, ursprungliga hyresvärdar, samfällighetsföreningar och så vidare. Vidare bekräftas att annonsen är förenlig med lagar föreskrifter, domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller liknande.

3 Användande av tjänsten

3.1 Då användaren registrerar sig accepterar användaren Be Residents användarvillkor.

3.2 Användarvillkoren gäller vid användande av Be Residents tjänster och under hyresförhållandet.

3.3 Användarvillkoren gäller under 3 månader och förlängs därefter med samma tid som gäller för tecknat hyresavtals löptid. Användarvillkoren fortsätter även att gälla om ett nytt avtal tecknas med samma hyresgäst.

3.4 Be Resident har rätt att ändra i dessa användarvillkor. Ändringar eller tillägg meddelas användaren senast fem (5) dagar innan de träder i kraft via e-post från hyra@beresident.se. Om användaren inte godkänner en sådan ändring har användaren rätt att senast en vecka från ikraftträdande avsluta samarbetet på grund av ändringen genom att maila hyra@beresident.se.

4 Insamling av personuppgifter

4.1 All behandling av användarens personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och annan vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning såsom den kommande Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018, till GDPR tillhörande nationell följdlagstiftning samt övrig tillämplig dataskyddslagstiftning (”Dataskyddslagstiftning”). Be Resident kan komma att samla in uppgifter om hyresvärden och hyresobjektet. Be Resident kan komma att behandla personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra tjänsten. De uppgifter som Be Resident avser att samla in och behandla är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om hyresobjektet.

4.2 För att använda sig av Be Residents tjänster är det nödvändigt att lämna dessa uppgifter till Be Resident. Uppgifterna kommer att behandlas internt inom företaget och i vederbörlig utsträckning presenteras till hyresgästen. Informationen kan komma att överlämnas till av Be Resident anlitade underbiträden för behandling enligt de ovan angivna ändamålen. Be Resident är ansvarig för att all eventuell behandling av insamlade personuppgifter som genomförs av tredje part sker enligt Dataskyddslagstiftningen och endast för de ändamål som beskrivs i dessa villkor. Utöver ovan nämnda ändamål kan personuppgifterna, grundat på en intresseavvägning, även behandlas för statistik- och marknadsföringsändamål samt för Be Residents affärs- och produktutveckling. Be Resident kommer endast att marknadsföra tjänster som anknyter till tjänsten som Be Resident tillhandahåller och endast mot användaren så länge denne fortsätter att vara användare. Användaren har rätt att avstå marknadsföring genom att kontakta Be Resident. Genom samarbetet med vår partner Omocom är samtliga parter i transaktionen försäkrad från dess att tjänsten startar tills dess att tjänsten avslutas. För att ställa ut och administrera en sådan försäkring behöver Omocom ta del av grundläggande uppgifter om försäkringstagaren och själva transaktionen. För beräkning av bland annat försäkringspremie behöver Omocom även ta del av de berörda användarnamnens (försäkringstagarens och motpart) rating på Plattformen. Uppgifter lämnas enbart vidare till Omocom om en användare blivit försäkrad.

4.3 Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som Be Resident behandlar och hur dessa behandlas. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som Be Resident behandlar avseende dig. Be Resident förbehåller sig rätten att använda lämplig metod för att säkerställa att användaren har rätt att göra relevant begäran, ta ut en avgift vid upprepade begäranden samt vägra att tillmötesgå en begäran som exempelvis, men inte uteslutande, sker vid upprepade tillfällen eller är orimlig eller uppenbart ogrundad. Efter det att GDPR träder i kraft kan en användare även vända sig till Datainspektionen (Integritetsskyddmyndigheten) för de fall användaren anser att användarens personuppgifter behandlas av Be Resident i strid med Dataskyddslagstiftningen eller för det fall Be Resident anser att Be Resident inte behöver tillmötesgå en användares begäran. För mer information se Datainspektionens (Integritetsskyddmyndighetens)   hemsida www.datainspektionen.se. 

4.4 Genom godkännande av Be Residents användarvillkor samtycker du till att Be Resident behandlar personuppgifter om dig i enlighet med det ovanstående och intygar på heder och samvete att de av dig lämnade uppgifterna är sanningsenliga.

5 Avgifter, deposition och betalningar

5.1 Be Resident tar ut en månatlig avgift avseende administrationskostnader (för fakturaköp, hållande av deposition, hyresavisering mm.) av den hyresgäst som det tecknas hyresavtal med och som utgör femton procent (15%) av hyresbeloppet (minst 950 SEK).

5.2 Hyresgästen förbinder sig att erlägga en deposition om en månadshyra senast en månad innan tillträdet till hyresobjektet. Är hyresavtalet tecknat inom en månad till tillträdesdatumet ska depositionen betalas omgående. Depositionen skall betalas till Be Resident AB enligt avisering.

Vid hyresavtalets upphörande ska Be Resident återbetala depositionen till hyresgästen inom fem (5) bankdagar efter utflytt, under förutsättning att:

 • Be Resident AB har fått betalningsinstruktioner samt ett meddelande om utbetalning från hyresgästen
 • Inte hyresvärden har skäl att ta depositionen i anspråk för att reglera utestående hyresbelopp eller andra fordringar i förhållande till hyresgästen, även som ersättning för borttappade nycklar, ej genomförd tillbörlig flyttstädning, andra skador som orsakats av hyresgästen, såsom avtalsbrott och annan oaktsamhet eller liknande. Sådana anspråk från Hyresvärden måste omgående presenteras till Be Resident AB.

Är hyresgästerna fler än en så skall depositionen anses vara återbetald även om den i sin helhet betalats till en av parterna.

5.3 Hyresvärden medger att depositionen i första hand tillkommer Be Resident för att reglera fordringar som under hyresförhållandet uppkommit i förhållande till hyresgästen.

6 Garanterad hyra

6.1 Be Resident garanterar upp till 2 månadshyror eller maximalt hela uppsägningstiden om den är kortare än 2 månader om hyresgästen ej skulle betala. När hyresgarantin aktiverats och utbetalats i sin helhet till hyresvärden gäller garantin ej under fortsatt uthyrning till samma hyresgäst. Garantin sker genom att medel tas ifrån den deposition som Be Resident innehar under hyrestiden samt genom samarbete med inkassobolag som sköter hyresavisering och indrivning. Beloppet under hyresgarantin ska utbetalas inom fem (5) bankdagar från det att hyresvärden skulle ha fått sin betalning i enlighet med det ingångna hyresavtalet. Hyresgästen är betalningsskyldig till Be Resident för eventuella belopp som utbetalats till hyresvärden under hyresgarantin. Hyresgarantin gäller under förutsättning att hyresvärden väljer en hyresgäst som även godkänns av Be Resident. Hyresgarantin gäller inte om:

 • Hyresvärden och hyresgästen är närstående eller på annat sätt kan anses agera i samråd gällande hyresgarantin
 • Hyresvärden eller hyresgästen uppgett missvisande information till Be Resident
 • Hyresvärden eller hyresgästen ej uppfyllt sitt åtagande enligt gällande användaravtal och/eller hyresavtalet mellan hyresvärden och hyresgästen.
 • Hyresgästen har skulder eller anmärkningar hos kronofogden, ej stadigvarande inkomst, är föremål för skuldsanering, är insolvent, är på obestånd eller liknande vid tidpunkten för hyresavtalets ingående.
 • Hyresvärden ej säger upp hyresavtalet med hyresgästen inom 2 veckor efter sen betalning eller omgående efter påtalande från Be Resident att göra så.
 • Be Resident ej längre har rätt enligt svensk lagstiftning att fakturera hyresgästen för hyran. Skäl för detta kan vara att hyresvärden sagt upp avtalet, på annat sätt kommit överens med hyresgästen att hyra ej ska betalas (ej uttömmande lista).

7 Överlåtelse av fakturor (fakturaköp)

7.1 Användaren som efter ingånget hyresavtal med en hyresgäst blir hyresvärd överlåter sina fakturafordringar till Be Resident enligt hyresavtalet.

7.2 Hyresvärden godkänner och bekräftar att:

 • inga hinder finns för överlåtelse av fakturafordringarna.
 • fakturafordringarna inte överlåtits eller pantsatts till annan.
 • de uppgifter som lämnats är korrekta och fullständiga samt att båda parter i hyresavtalet har rätt och möjlighet att fullfölja sina förpliktelser enligt detsamma.
 • det inte finns någon kvittningsrätt för någon av parterna i hyresavtalet.
 • parterna i hyresavtalet inte är på obestånd eller riskerar att hamna på obestånd.
 • det inte föreligger någon tvist angående fakturafordringarna.

7.3 Hyresvärden har inte rätt att förändra villkoren för fakturafordringarna efter överlåtelsen eller medge betalningsanstånd till hyresgästen. Om hyresgästen bestrider fakturafordringarna ska Be Resident respektive hyresvärden underrätta den andra parten. Skulle fakturafordran betalas till hyresvärden är denne skyldig att omedelbart erlägga den till Be Resident.

7.4 Fakturorna skall betalas enligt avisering med betalning den 26:e innan månadens början. Be Resident skall erlägga hyran senast den sista vardagen före hyresmånadens början till hyresvärden, dock med avdrag för den löpande och månadsvis debiterade administrationskostnaden (för fakturaköp, hållande av deposition, hyresavisering m.m.) som framgår av hyresavtalet mellan hyresvärden och hyresgästen. Första betalningen till hyresvärden sker senast 3 bankdagar efter tillträdet.  Sammantaget blir administrationskostnaden och hyresbeloppet det totala fakturabeloppet.

7.5 Om hyresgästen inte erlägger betalning, enligt en förfallen fakturafordran, innan nästa fakturafordran förfaller har inte Be Resident någon skyldighet att erlägga ersättning till hyresvärden för därefter kommande fakturafordringar (se vidare under garanterad hyra). Om en fakturafordran ej betalas i tid av hyresgästen har Be Resident rätt att skicka påminnelser och/eller skicka den förfallna fakturan till inkassohantering. Kostnader för inkasso faller på hyresvärden och ryms inom den debiterade administrationskostnaden. Om hyresgästen ej betalat en förfallen fakturafordran på utsatt datum skall Be Resident underrätta hyresvärden utan dröjsmål.

7.6 Om hyresgästen häver det ingångna hyresavtalet, säger upp hyresavtalet, på annat sätt försöker få nedsättning av fakturabeloppet eller hyran eller på annat sätt bestrider sina skyldigheter enligt hyresavtalet eller användaravtalet har Be Resident rätt att:

 • Omedelbart upphöra med betalningar, utöver garanterad hyra enligt punkt 6, till hyresvärden för de överlåtna fakturorna samt skall därvid fakturorna överlåtas till hyresvärden inklusive Be Residents rättigheter och skyldigheter mot hyresgästen, innefattande ansvaret att driva en rättslig process mot hyresgästen.

7.7 Har hyresgarantin enligt punkten 6 ovan utnyttjats i sin helhet och ej återbetalats i sin helhet av hyresgästen innan nästkommande faktura skickats, så har Be Resident ej någon skyldighet att fortsätta faktureringen på hyresvärdens vägnar.

8 Hyressättning

8.1 Hyresvärden ansvarar för att hyran sätts i enlighet med gällande lag.

9 Hyresvärdens ansvar

9.1 Hyresvärden skall vid tecknade av hyresavtal med någon av de presumtiva hyresgästerna som sammanställts genom Be Residents annonseringstjänst, iakttaga bestämmelserna i dessa användarvillkor. Hyresvärden får ej teckna avtal med någon av de presumtiva hyresgästerna som sammanställts genom Be Residents annonseringstjänst, utan att Be Resident får ersättning avseende punkten 7,4 angiven administrationskostnad (15 %). Detta gäller även när hyresavtalet löper ut och avtalet förlängs med samma hyresgäst. Skulle detta ske har Be Resident rätten att debitera hyresvärden för motsvarande avgifter för 1 års uthyrning enligt villkor i annons.

9.2 Hyresvärden ansvarar för att visa upp hyresobjektet och lämna nycklar senast på tillträdesdagen till hyresgästen. Hyresvärden är den som väljer den slutliga hyresgästen och har därmed ansvaret för val av hyresgäst. Hyresvärden är således ensam ansvarig för skadeståndskrav från hyresgästen som kan uppkomma vid brott mot diskrimineringslagar och god sed på hyresmarknaden.

9.3 Be Resident rekommenderar att hyresvärden kontrollerar sin hemförsäkrings giltighet vid bostadsuthyrning. För att Be Residents uthyrningsförsäkring (via Omocom) ska vara gälla behöver hyresvärden ha en giltig hemförsäkring.

9.4 Hyresvärden ansvarar för att, utan dröjsmål, vidarebefordra en mottagen uppsägning till Be Resident.

10 Be Residents ansvar

10.1 Be Resident kan på hyresvärdens inrådan lägga upp en annons i annonseringsverktyget.

10.2 Vidare så genomför Be Resident en bakgrundskoll för hyresvärdens räkning på en av de intressenter som anmält intresse för ett objekt via hemsidan, avseende betalningsanmärkningar, inkomst, anställnings/studieintyg m.m. om hyresvärden skulle önska det.

10.3 Utifrån de urvalskriterier som hyresvärden satt upp så presenteras presumtiva hyresgäster och hyresvärden får möjlighet att välja en framtida hyresgäst utifrån det urvalet.

10.4 Be Resident tillhandahåller hyresavtal utifrån en mall i tre (3) exemplar som skrivs under av hyresgästen och hyresvärden, där vardera part samt Be Resident får ett exemplar.

10.5 Be Resident kontaktar hyresvärden i god tid innan hyrestiden löper ut för att ge hyresvärden möjlighet att ta ställning till om hyresavtalet skall förlängas - med nuvarande eller ny hyresgäst.

10.6 Be Resident har rätt att använda tredje part för fakturering, inkassohantering och liknande och kan ej hållas ansvarig för eventuella skador som uppkommer på grund av denna part

10.7 Be Resident har rätt att säga upp användaravtalet gentemot hyresvärden om denne missbrukar tjänsten. Innan omedelbart upphörande får ske skall hyresvärden notifieras via e-post och beredas tillfälle att åtgärda missförhållandet inom en vecka. Om rättelse ej skett upphör avtalet vid ett meddelande via e-post från Be Resident. 

Relaterat

Kontakta gärna oss för att höra mer eller för att boka upp ett förutsättningslöst möte!

Be_Resident_Portra¨tt_Mattias_0009

Mattias Elséus

Vice VD & Sen Rental Manager

E-post:mattias@beresident.se

Be Resident AB

Org.nummer: 559015-9769

E-mail: hyra@beresident.se

Telefon: 08 543 538 00

Johan Skyttes Väg 200

125 34 Älvsjö


Telefontider:

Måndag - Fredag 09:00 - 17:00