Nyheter

Företagskultur

28 juni 2018

Företagskultur, det är ett begrepp som används i många olika former och sammanhang. Vissa menar att en god företagskultur är en avgörande faktor för ett företags framgång och konkurrenskraftighet. Vi på Be Resident arbetar proaktivt med vår företagskultur där vi gemensamt, som en enhet, strävar efter att förbättras och göra något bättre varje dag.

Vad detta innebär i praktiken är att vi på Be Resident eftersträvar en inkluderande företagskultur där alla medarbetare inkluderas i den värdeskapande processen för att uppnå en högkvalitativ servicenivå som också ständigt förbättras. Genom den inkluderande företagskulturen arbetar vi på så sätt att alla medarbetare uppmanas att lyssna och lära av varandra, heltidsanställd såväl som praktikant. På så sätt drar vi nytta och lärdom av varandras styrkor och svagheter för att på ett proaktivt sätt utveckla och höja kvalitén på vår tjänst.

Dessutom strävar vi att genom den inkluderande företagskulturen skapa en arbetsplats där alla trivs och känner att de kan utvecklas samt bidra till verksamhetens framsteg. Detta arbetar vi med genom att ha ett centralt fokus på ärlighet och integritet, som är väsentliga delar av en väl fungerande företagskultur. Därav strävar vi efter att alltid vara ärliga gentemot varandra såväl som mot kunder och intressenter. På så sätt skapar vi tillit hos varandra som möjliggör att vi pragmatiskt och effektivt kan lösa utmaningar som vi ställs inför under arbetsdagar. 

Sammanfattningsvis kan man säga att vi genom en inkluderande företagskultur strävar efter att utveckla en arbetsplats där alla medarbetare kan samarbeta och dra nytta av varandra för att sedan ge bästa service gentemot kunder. Samtidigt som vi inom verksamheten genom att vara raka och ärliga i vår kommunikation, möjliggör det för medarbetare att okomplicerat överkomma problem som de ställs inför och, viktigast av allt: trivas på en arbetsplats där inkluderande i gruppen och personlig integritet präglar företagskulturen.


Bild Företagskultur Artikel Bra Version